#451
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Articolul anterior    
PSD Alba ataca hotararea Consiliului Judetean Alba privind modificarea stemei judetului

PSD Alba ataca hotararea Consiliului Judetean Alba privind modificarea stemei judetului

Revista nr. 192 | 07-07-2013 | Alexandru Mitchievici


Lupta pentru simbolurile şi tradiţia judeţului Alba este continuată de PSD Alba prin iniţierea unei acţiuni în contencios administrativ destinată blocării hotărârii prin care a fost schimbată abuziv stema şi simbolurile judeţului Alba.

„Aşa cum am declarat în nenumărate rânduri PSD Alba nu va renunţa la demersul său de lupta împotriva distrugerii abuzive a simbolurilor şi istoriei judeţului Alba. Nimeni nu îşi poate permite să şteargă cu buretele printr-o decizie de câteva rânduri tradiţia şi memoria unui întreg judeţ. Spuneam în urmă cu 5 ani că nu este normal să fim conduşi de cineva care nu este legat sufleteşte judeţul nostru, din păcate se pare că am avut dreptate pentru că el nu poate să înţeleagă de ce este atât de importantă pentru noi memoria lui Avram Iancu. Demersurile PSD Alba continuă în instanţă pentru că nu vom renunţa în faţa presiunilor şi jocurilor de culise” a declarat preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu.

Prin demersul iniţiat de liderii PSD Alba se caută anularea Hotărârii nr. 73/25.04.2013 şi Hotărârii nr. 95/30.05.2013 date de Consiliul Judeţean Alba.
    

MOTIVAŢIA COMPLETĂ PENTRU PROCESUL DE ANULARE

1.La propunerea preşedintelui Ion Dumitrel, pârâtul Consiliul Judeţean Alba, cu votul majorităţii consilierilor judeţeni, în şedinţa din 25.04.2013, a adoptat Hotărârea nr. 73 de revizuire a stemei judeţului Alba.

Noua stemă are forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale la mijlocul său  care împarte scutul în două câmpuri :
-în primul câmp de sus, pe fond de aur, cu hermina neagră, se află o coroană de oţel;
-în câmpul doi, pe fond roşu, se află un legionar roman (argint), stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru .
În expunerea de motive a proiectului de hotărâre şi în raportul de specialitate întocmit de Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului judeţean Alba se justifică revizuirea stemei judeţului Alba, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 545/1993, prin aceea că aceasta conţine culorile Drapelului Naţional, cuprinde prea multe elemente heraldice care dau caracter eclectic, chiar dacă fiecare însemn rezultă din evenimente istorice importante .

Se susţine că actuala stemă nu este conformă cu metodologia elaborată de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Română.

Consiliul judeţean Alba îşi întemeiază hotărârea  şi pe dispoziţiile art. 1-5 din H.G. nr. 25/2003 privind Metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a  stemelor judeţelor, municipiilor,oraşelor şi comunelor.

Noua stemă înlocuieşte stema judeţului Alba, adoptată prin HG nr. 645/1993.

2.Împotriva acestei hotărâri am formulat plângere prealabilă, întemeiată pe dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, înregistrată la pârât sub nr. 7211/17.05.2013.
Prin Hotărârea nr. 95/30.05.2013 pârâtul a respins  plângerea prealabilă ca neîntemeiată  pe baza raportului de specialitate nr. 7532/22.05.2013 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi a avizului favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică locală, juridică şi ordine publică.

3.Susţinem că atât Hotărârea nr. 73/25.04.2013 cât şi Hotărârea nr. 95/30.05.2013 , adoptate de pârât, sunt nelegale.

Pârâtul Consiliul judeţean Alba a adoptat hotărârea de revizuire a stemei judeţului Alba cu încălcarea procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi de H.G. nr. 25/2003.

a.Legea nr. 52/2003 consacră principiul consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite în procesul de elaborare a actelor normative.

De asemenea, instituie obligaţia de transparenţă a autorităţilor administraţiei publice, de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice.

Art. 6 din lege stabileşte măsurile pe care trebuie să le ia autoritatea administraţiei publice în cadrul procedurilor de elaborare a actelor normative şi anume:
-să publice un anunţ pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului;
-să transmită anunţul către mass – media  centrală sau locală, după caz;
-anunţul să cuprindă o notă de fundamentare sau o expunere de motive, textul complet al proiectului actului respectiv ,  termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul respectiv;
-la publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice trebuie să stabilească o perioadă  de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii  cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
-conducătorul autorităţii publice trebuie să desemneze o persoană din cadrul instituţiei,  responsabilă cu relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile , sugestiile şi opiniile  persoanelor interesate  cu privire la proiectul de act normativ propus;
-proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare  numai după definitivare pe baza propunerilor şi observaţiilor primite.

Potrivit art. 1 alin. 4 şi 5 din H.G. nr. 25/2003,  proiectul stemei se realizează în cel mult trei variante,  care se supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai  reprezentative variante. Iar stabilirea variantei finale se face de Consiliul judeţean, care adoptă o hotărâre de însuşire.

În raportul de specialitate întocmit de Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Judeţean Alba, care a stat la baza hotărârii  Consiliului judeţean de revizuire a stemei, se precizează că au fost întocmite 2 variante  ale stemei, care au fost postate pe site-ul Consiliului Judeţean Alba spre dezbatere şi consultarea locuitorilor judeţului Alba, în perioada 31.01.2013-04.03.2013, în vederea stabilirii celei mai reprezentative, sens în care s-a întocmit procesul-verbal nr. 3161/11.03.2013.

Considerăm că prin postarea celor două variante ale stemei pe site-ul Consiliului Judeţean Alba nu a avut loc o reală consultare a locuitorilor judeţului Alba.

Consultarea locuitorilor judeţului Alba trebuia făcută prin toate mijloacele mass-media din judeţ: ziarele Unirea, Informaţia de Alba, posturile locale de televiziune şi radio din judeţ.

Numai în acest fel majoritatea locuitorilor judeţului Alba puteau lua la cunoştinţă de proiectele de stemă şi îşi puteau exprima opţiunea.

Aceasta şi datorită faptului că marea majoritate a locuitorilor judeţului Alba (în special cei din mediul rural şi zona de munte) nu au acces la internet pentru a accesa pagina web a Consiliului Judeţean Alba.

Faptul că în elaborarea proiectului de revizuirea a stemei s-a acţionat fără transparenţă din partea conducerii Consiliului Judeţean Alba rezultă din reacţiile  publice ale reprezentanţilor societăţii civile din judeţul Alba, ale unor personalităţi locale, care  nu au fost de acord cu revizuirea actualei steme.

Potrivit art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 25/2003, după însuşire de către consiliul judeţean proiectul stemei se trimite unei comisii judeţene  special constituite, în vederea analizării conţinutului acesteia. Comisia judeţeană se constituie prin ordin al prefectului şi este formată din 3-5 membri specialişti în istorie,arhivistică şi etnografie.

Iar potrivit  art. 4 din H.G. nr. 25/2003 Comisia judeţeană analizează proiectele de stemă însuşite de Consiliul Judeţean, pentru ca acestea să exprime corect, din punct de vedere heraldic „valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistică şi evitarea repetărilor”.

Comisia judeţeană poate dispune restituirea propunerii de stemă  preşedintelui consiliului judeţean, precizând motivele neacceptării şi cu propuneri concrete de elemente, care să asigure rezilierea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic şi istoric.

După analizarea de către comisiile judeţene propunerile de stemă se înaintează pentru avizare, însoţite de un memoriu justificativ, sub semnătura prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, birourilor zonale ale Comisiei Naţionale.

În cazul de faţă avizarea proiectului stemei revizuite se face de Biroul zonal Cluj al Comisiei Naţionale.

Pârâtul nu a respectat această procedură şi din câte suntem informaţi a transmis proiectul stemei revizuite la Biroul zonal Cluj al comisiei naţionale.

b.Art. 1 din H.G. nr. 25/2003 prevede că stemele judeţelor „simbolizează, în formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale locale, specifice fiecărei unităţii administrativ - teritoriale” .

Stema revizuită nu simbolizează în formă concentrată tradiţiile istorice şi realităţile economice şi sociale ale judeţului Alba.

Fără a minimaliza semnificaţia elementului heraldic „coroana” - încoronarea Regelui Ferdinand şi a reginei Maria la 15 octombrie 1922 în Catedrala Încoronării din Alba Iulia -  considerăm că acest semn heraldic este adecvat municipiului Alba Iulia, nu judeţului Alba.

De altfel acest însemn heraldic este cuprins în stema municipiului Alba-Iulia.

„Coroana” ca semn heraldic, a fost cuprinsă şi în stema fostului ţinut Mureş (cu capitala la Alba-Iulia), organizat în baza Constituţiei carliste din 28.02.1938 şi a avut la bază nu ideea de stat ci de monarhie, fiind elaborată pentru a sluji propagandei regale, a M.S. Regele Carol II.

Stema judeţului Alba trebuie să cuprindă „tradiţiile istorice” ale judeţului, adică însemne ale unor evenimente istorice la care au participat locuitorii acestor meleaguri, de pe Mureş, Târnave şi Arieş.

Stema judeţului Alba, adoptată prin H.G. nr. 645/1993, corespunde tradiţiilor istorice ale judeţului Alba, reflectând toate zonele judeţului, aşa cum acestea au fost cuprinse în urma reorganizării administrativ-teritoriale a României din anul 1968 .

Zona vechiului judeţ Alba este reprezentată în primul cartier al stemei, pe fond albastru, de un legionar roman de argint , stând în picioare spre stânga, ţinând în mâna dreaptă o lance de argint, iar în stânga, un scut negru, cu inscripţia V.R.R.;

Zona vechiului judeţ Târnava este reprezentată în cartierul secund, tăiat, având în partea de sus, pe roşu, o poartă de cetate, arcuită, de argint, cu două turnuri crenelate, având în interior stema Moldovei;

Zona vechiului judeţ Turda, este reprezentată în cartierul secund, în partea inferioară, pe aur, de sigiliul lui Avram Iancu, constând dintr-un brad verde, încadrat de inscripţia „Sigillu Praefacturei Aurariei Gemine”.

Aceste însemne heraldice nu dau stemei un caracter eclectic cum în mod greşit se argumentează în proiectul de revizuire a stemei judeţului .

Dimpotrivă, dau semnificaţia legăturilor dintre locuitorii zonelor judeţului, evenimentelor istorice din Alba Iulia, Blaj şi Câmpeni,  luptei pentru dezrobire socială şi naţională, pentru înfăptuirea unităţii românilor.

În schimb, stema judeţului Alba revizuită de Consiliul judeţean Alba lasă în afara semnelor heraldice zona Blaj-Târnave şi zona numită tradiţional „Ţara Moţilor”.

Este astfel scos din stemă sigiliul lui Avram Iancu, un simbol nu doar al judeţului Alba ci al tuturor românilor .

Ideea că însemnul lui Avram Iancu nu ar fi actual în contextul integrării României în Uniunea Europeană este falsă.

Simbolul lui Avram Iancu  nu este doar naţional ci şi european având în vedere evenimentele revoluţionare care au avut loc în Europa anilor  1848 – 1849.
Din punct de vedere heraldic stema adoptată în anul 1993 este corectă, aşa cum apreciază şi domnul Vlad Lucian Popescu, expert în heraldică,  în articolul „Evoluţia stemei judeţului Alba în perioada 1918 – 1992” publicat în Revista Erasmus nr. 13/2002.

c.Nu este întemeiat nici argumentul revizuirii stemei judeţului Alba  pe considerentul că nu pot fi folosite culorile Drapelului Naţional.

Cele trei culori au o deosebită semnificaţie pentru locuitorii judeţului Alba, dar şi pentru cei ai Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului.

În decursul istoriei, a subjugării românilor din aceste zone, cele trei culori – albastru, galben şi roşu - au reprezentat un simbol al identităţii, al luptei  pentru emancipare socială şi dezrobire naţională.

Acest simbol nu poate fi eliminat din stema judeţului Alba.

Dacă în stema României pot fi cuprinse culorile albastru, galben şi roşu, precum şi mai multe semne heraldice reprezentând stema Ţării Româneşti, stema Moldovei, stema Banatului şi Olteniei, stema Transilvaniei, cu Maramureşului şi Crişanei, fără a fi considerate „eclectice”, nu vedem de ce stema judeţului Alba nu  poate cuprinde cele trei culori şi însemne ale celor trei mari zone geografice.

De altfel, Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, precum şi normele  date în aplicarea acesteia aprobate prin HG nr. 1157/2001, nu cuprind  o asemenea interdicţie cu privire la folosirea culorilor simbolizând drapelul naţional.

Cele trei culori sunt folosite în multe alte steme ale unităţilor administrativ teritoriale aprobate prin hotărâri ale Guvernului, fără a se pune problema îndepărtării acestora.

d.Nu este întemeiat nici argumentul revizuirii stemei pe considerentul că aceasta nu ar corespunde metodologiei elaborate de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.

Stema judeţului Alba a fost aprobată de Guvernul României prin Hotărârea nr. 645/1993, pe baza H.G. nr.64/15.02.1993 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Însă H.G. nr. 25/2003 nu dispune revizuirea stemelor deja aprobate anterior prin H.G. nr. 64/2003, ci dispune pentru viitor.

Adică pentru stemele ce vor fi elaborate de unităţile administrativ-teritoriale care nu au steme aprobate.

Din punct de vedere al conţinutului stemelor, H.G. nr. 25/2003 păstrează prevederile cuprinse în H.G. nr. 64/1993 referitoare la „tradiţiile istorice şi realităţile economice şi social-culturale locale”.

Dacă ulterior Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie şi-a schimbat metodologia de elaborare a stemelor acestea se aplică „pentru viitor”, adică pentru proiectele de steme ce vor fi elaborare de unităţile administrativ-teritoriale.

Această nouă metodologie nu poate constitui un motiv întemeiat pentru revizuirea stemelor deja aprobate potrivit vechii metodologii.

Un argument în acest sens este şi faptul că revizuirea stemei judeţului Alba este propusă după 10 ani de la adoptarea H.G. nr. 25/2003, respectiv după 20 ani de la adoptarea stemei prin H.G. nr. 645/1993.

Interese oculte, care nu ţin cont de adevăratele tradiţii istorice ale judeţului Alba, de evoluţia societăţii româneşti, au condus  la adoptarea hotărârii de revizuire a stemei judeţului Alba.    

Concluzionând, Hotărârea nr. 73/25.04.2013 a Consiliului Judeţean Alba de revizuire a stemei judeţului Alba, adoptată în baza H.G. nr. 645/1993, este nelegală deoarece :
-  a fost dată în temeiul H.G. nr. 25/2003, care se referă la metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi care se aplică numai pentru viitor, respectiv pentru unităţile administrativ-teritoriale care la data intrării în vigoare a acestei hotărâri nu avea aprobate steme ;
- încalcă prevederile art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 25/2003 – deoarece nu exprimă adecvat „tradiţiile istorice, realităţile economice şi social-culturale” ale judeţului Alba ,
- încalcă prevederile  art. 1, art. 6 şi urm. din Legea nr. 52/2003, ale art. 1 alin. 4 din H.G. nr. 25/2003 – deoarece a fost adoptată fără o consultare reală a locuitorilor judeţului Alba, fapt ce a provocat o reacţie dură a reprezentanţilor societăţii civile .

Motive pentru care  vă solicităm să admiteţi acţiunea.

În drept invocăm prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, potrivit căruia „orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de această lege poate face plângere în condiţiile legii contenciosului administrativ.
Mai invocăm şi prevederile art. 1 şi urm. din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.


Alba Iulia, 4 iulie 2013
PSD Alba


 


PSD Alba ataca hotararea Consiliului Judetean Alba privind modificarea stemei judetului PSD Alba ataca hotararea Consiliului Judetean Alba privind modificarea stemei judetului PSD Alba ataca hotararea Consiliului Judetean Alba privind modificarea stemei judetului
Taguri: PSD, Alba, ataca, hotararea, consiliul, judetean, modificarea, stema, Avram Iancu, Horea, dacii, struguri, vita de vie

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>